Dividend Policy and Payment

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

X-Date Book Closing Date Record Date Payment Date Dividend
Type
Dividend
(per Share)
Unit Operation Period Source of
Dividend
16/03/22 - 17/03/22 11/05/22 Cash Dividend 0.1530 Baht 01/01/21-31/12/21 Net Profit
23/08/21 - 24/08/21 08/09/21 Cash Dividend 0.1650 Baht 01/01/21-30/06/21 Net Profit
16/03/21 - 17/03/21 11/05/21 Cash Dividend 0.0140 Baht 01/10/20-31/12/20 Net Profit