การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
16/03/65 - 17/03/65 11/05/65 เงินปันผล 0.1530 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/64 - 24/08/64 08/09/64 เงินปันผล 0.1650 บาท 01/01/64-30/06/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/03/64 - 17/03/64 11/05/64 เงินปันผล 0.0140 บาท 01/10/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ