เอกสารภายใต้การกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายบริษัท
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฯ
นโยบายการเข้าทำการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรเลขานุการบริษัท