รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
4,691
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
25.43

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,384
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 102,190,000 44.43
2. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ 30,600,000 13.30
3. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ 20,400,000 8.87
4. นาย กฤษณ์ สุจเร 14,500,000 6.30
5. นาย ธีธัช เวทย์วิวรณ์ 2,500,000 1.09
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,010,100 0.87
7. นาย นฤทธิ์ เนาวรัตน์วัฒนา 1,985,400 0.86
8. น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 1,725,500 0.75
9. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 1,540,000 0.67
10. น.ส. สุลลิตา ถานบุรี 1,163,300 0.51