การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565