ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
08 ส.ค. 2565 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
27 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
01 เม.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564
14.15 - 15.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/oppday