สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในทุกเรื่อง มุ่งเน้นที่จะคุ้มครองผลประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งสิทธิการเป็นเจ้าของบริษัท จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ยึดมั่นในการดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็นจริงของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รวมทั้งรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย บริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ยึดมั่นในการดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็นจริงของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

บทบาทของผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ยึดมั่นในการดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น

  • 1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
  • 2) สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไรของบริษัท
  • 3) สิทธิในการได้รับข่าวสารข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  • 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ
  • 5) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัท โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง