Hero Banner 1
นักลงทุนสัมพันธ์
Hero Banner 2
นักลงทุนสัมพันธ์
MAI: TQR
13.20 บาท
-0.10 (-0.75%)
ปรับปรุงเมื่อ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
งบการเงิน ไตรมาส 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565

ปฏิทินนักลงทุน

08 ส.ค. 2565
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
27 เม.ย. 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
13.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
01 เม.ย. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564
14.15 - 15.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/oppday

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรามุ่งหวังให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมภายใต้การดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เป็นสำคัญ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุน

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยเราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล