ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(%)

  256331 ธ.ค. 2563 256431 ธ.ค. 2564 ไตรมาส 1/256531 มี.ค. 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 212.98 547.36 576.26
หนี้สินรวม 111.49 88.15 85.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 101.50 457.88 489.23
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 85.00 115.00 115.00
รายได้รวม 196.04 256.37 56.16
กำไรสุทธิ 74.06 97.48 24.63
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.31 0.44 0.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)
ROA(%) 32.12 31.99 25.14
ROE(%) 93.88 34.85 24.41
อัตรากำไรสุทธิ(%) 37.78 38.02 43.77