การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฯ

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดตั้งขึ้นในอนาคต (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าบริษัทไม่ยอมรับการคอรัรัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจขึ้น

ช่องทางการร้องเรียน

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

เลือกไฟล์...

(JPEG, JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, MP4, MOV, AAC, M4A, WAV)
ขนาดไฟล์สูงสุด 5 MB