คำถามที่พบบ่อย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของ ที คิว อาร์ คืออะไร

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TQR”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา แก่ลูกค้า เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ที่เหมาะสมที่สุดแก่คู่ค้าทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย และประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

  1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ออกไปโดยการเพิ่มจำนวนคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ
  2. เพิ่มรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อสำหรับกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
  3. ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่คู่ค้าและ Stakeholders ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจประกันภัยและการรับประกันภัยต่ออย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงิน ปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในทุกเรื่อง มุ่งเน้นที่จะคุ้มครองผลประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งสิทธิการเป็นเจ้าของบริษัท จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ยึดมั่นในการดําเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็นจริงของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสิรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รวมทั้งรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น